بلوک ها

  • مشخصات بلوک های U شکل

    این بلوک ها از 13 تا 16 طبقه می باشد. در این بلوک ها تعداد واحدهای موجود در هر طبقه متفاوت بوده که از 5 واحد در هر طبقه شروع و تا 12 واحد در هر طبقه متغیر می باشد. واحدها 3و2 خوابه با متراژهای 201 – 83 متر مربع می باشند. تعداد آسانسورها در هر بلوک 3 عدد می باشد که 2 آسانسور نفربر و 1 آسانسور نفربر و باربر است.

  • مشخصات بلوک های ستاره ای (S )

    این بلوک ها مشتمل بر 16 طبقه می باشند. ---طبقات 10-1 : تعداد 10 واحد در هر طبقه – 2 خوابه – متراژها از 86 تا 130 متر مربع ---طبقات 14-11 : تعداد 8 واحد در هر طبقه – 3 و 2 خوابه – متراژها از 100 تا 172 متر مربع ---طبقات 16-15 : تعداد 4 واحد در هر طبقه – 4 خوابه – متراژها از 237 تا 251 متر مربع ---تعداد آسانسورها : 2 دستگاه آسانسور نفربر و 1 دستگاه آسانسور نفربر و باربر

By ricdatalab.net