معرفی پروژه

 • پلن سایت برج های مسکونی سپهر
 • مشحصات بلوک های ستاره ای (Star Type)

  طراحی معماری پلان به گونه ای می باشد که همه واحد ها امکان برخورداری از نور طبیعی مستقیم و دید زیبای مناظر اطراف را دارا می باشند.

 • مشحصات بلوک های ستاره ای (Star Type)

  تا طبقه دهم، واحدها دو خوابه با متراژ حدود 86 تا 130 متر مربع و از طبقه یازدهم تا چهاردهم واحدهای دو خوابه و سه خوابه با متراژ حدود 100 تا 172 متر مربع و طبقات پانزدهم و شانزدهم واحدهای چهار خوابه با متراژ حدود 250 متر مربع می باشد.

 • مشخصات بلوک های U شکل (U Type)

  طراحی معماری پلان به گونه ای می باشد که همه واحد ها امکان برخورداری از نور طبیعی مستقیم و دید زیبای مناظر اطراف را دارا می باشند.

 • مشخصات بلوک های U شکل (U Type)

  این بلوک ها از طبقه اول تا شانزدهم دارای واحدهای دو و سه خوابه با متراژهای حداقل 83 تا 201 متر مربع می باشد.